Menu

Regulamin przewozów

Regulamin przewozu osób - KUCZER Przewozy Klasę Wyżej

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2.  Podmiotem odpowiedzialnym za "KUCZER - Przewozy Klasę Wyżej" jest  Firma Usługowa AGENTOM Tomasz Włodarkiewicz,  ul. Otmuchowska 54D/22d, 48-300 Nysa,  NIP:7532313298, zwana  dalej Przewoźnikiem.
1.3.     Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a)     Przewoźnik - firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
b)    Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu (w przypadku osoby prywatnej Paragon, firmy lub innej instytucji Faktura);
c)    Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;

2.  PRZEWOŹNIK

2.1.    Przewoźnik jest zobowiązany do:
a)     zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce określone we wcześniej wypełnionym i   zatwierdzonym (za pośrednictwem strony internetowej www.kuczer.pl) formularzu rezerwacyjnym;
b)  zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c)   zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;
2.2.    Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
2.3.    Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( np. zamknięcie granic, żywioły, epidemie, pandemie, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4.   W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.5.    Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a)    nie przestrzega regulaminu\warunków umowy przewozu;
b)   znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c)   znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d)    zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e)    nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f)      przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
2.6.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe. 

3.  PASAŻER

3.1. Pasażer jest zobowiązany do:
a)    posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b)   oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
c)    stosowania się do poleceń kierowcy pojazdu;
d)    okazywania, na wezwanie uprawnionych służb  wymaganych dokumentów;
e)     podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
3.2.    O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3.3.    Fakt nieoczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.4.   Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
3.5.   W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
3.7.   Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
3.8.   Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
a)     jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w  bagażniku pojazdu,
b)    jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu     pod nogami pasażera, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3.  Bagaż przekraczający wyżej podaną wagę będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł   być przewieziony za dodatkową opłatą.
4.4.  Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 40 kg.
4.5.   Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
4.6.  Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów  zabronionych prawem w kraju, w którym wykonywany jest przewóz, materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.7.  O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo kierowca pojazdu.
4.8.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza bagażnikiem (z wyjątkiem przewozu roweru) oraz za bagaż podręczny.
4.9.  Każda sztuka bagażu przewożona w bagażniku powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą  przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.
4.10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
4.11. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej  nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
4.12. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez kierowcę pojazdu  usunięty z niego.
4.13. Pasażer ponosi przed uprawnionymi służbami całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod lub obok zajmowanego siedzenia, a także w swoich rzeczach osobistych.
4.14. Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.
4.15. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez kierowcę pojazdu w wysokości: 20  - 100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagażu.

5. PRZEWÓZ ROWERU

5.1. Przewoźnik może przewieść Pasażerowi rower, jednak musi zostać to zgłoszone w formularzu rezerwacyjnym poprzez stronę internetową www.kuczer.pl,   a następnie potwierdzone przez przewoźnika
5.2. Opłata za przewóz roweru wynosi 100 PLN.
5.3. Waga roweru nie może przekraczać 15 kg.
5.4. Rower musi zostać oznakowany przez Pasażera trwałą  przewieszką z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem.

6. CENNIK

6.1.Ceny przewozu osób są umowne w przypadku wynajmu samochodu z kierowcą, w przypadku przewozu do/z Niemiec, Holandii, Belgii obowiązują ceny podane na stronie internetowej www.kuczer.pl
6.2. Cena przewozu osób określana jest na podstawie prawidłowo wypełnionego i zatwierdzonego formularza rezerwacyjnego za pośrednictwem strony internetowej www.kuczer.pl
6.3. Wpływ na cenę przewozu osób mają następujące czynniki:
a)  miejsce docelowe przejazdu,
b)  termin przejazdu,
c)  miejsce zajmowane w pojeździe
d)  forma zapłaty (gotówka, przelew),
e)  ilość przewożonych osób,
f)  ilość przewożonego bagażu, w tym roweru,
6.4. Przewoźnik dolicza do płatności gotówką opłatę manipulacyjną w wysokości 10% wartości ceny  przewozu. 

7.  REKLAMACJE

7.1.  Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście lub listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną .
7.2.    Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
7.3.    Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia  roszczeń   jest  Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.
7.4.    Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
7.5.    Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
7.6.   Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są   objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
7.7.    W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a)  ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami
b)  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUCZER - przewozy klasę wyżej oferuje transport osób do Niemiec, transport osób do Holandii, transport osób do Belgii. Nasze usługi są najwyższej jakości a klienci są przewożeni w luksusowych warunkach. Przewozy VIP. Wynajem samochodu z kierowcą. Transport na lotnisko. Przewóz osób Nysa, przewóz osób Opolskie. Obsługa imprez okolicznościowych. Wyjazdy na zawody sportowe. Przewozy dla firm i instytucji.